Ajankohtaista

Julkaistu 7.05.2021

Saimaa-ilmiö <3 Nitra - taiteilijavaihdossa Marjo &Tomas

Savonlinna ja Nitra ovat molemmat kandidaatteina omista maistaan Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026. Tervetuloa tutustumaan virtuaalisiin taiteilijavaihtoihimme!

Kantele player Marjo Smolander

Introduce yourself and your instrument

I play kantele, which is the national instrument of Finland and a traditional Finnish music player in the Baltic Sea. Relatives of the Finnish kantele include kokles, kannels and kankles in the Baltics, and gusli in Russia. The kantele plays a significant role in the Kalevala epic, where the hero and shaman Väinämöinen built a kantele from the jaws of a pike.

There are a variety of small and large kanteles, “electric” and “electrified”. The five-language kantele is usually the most familiar to people. The Saarijärvi deck, or “stick deck,” is played with a stick. The concert kantele is the largest and has also a mechanism with which you can easily change the key.

Why is a kantele important to you?

The kantele has become established as my own instrument. For me, playing and composing is the interpretation of the world, the expression of one’s own feelings and communication with the outside world. I am fascinated by the kantele for its versatility and a certain kind of infinity. You can do anything with a kantele.

What does music mean to you? What's the best thing about it?

Music means a lot to me. Playing music and making my own music is my way of facing the world with its contradictions. Things cannot always be clarified other than through wordless music. Music is the transmission of emotions, it is the communication. Through it, one can experience a sense of belonging to others as well as separation. Through music, by doing it together, I have met people who have become important friends. I think the job of music is to evoke emotion and discussion. Music fills in the gap where the words do not reach.

What do Rääkkylä and Saimaa mean to you?

I grew up on the island of Oravisalo in Rääkkylä municipality, which is part of Northern Saimaa. Water has always been part of my life as a child, and that´s why water is my element. In summer we lived by the lake, in winter we skied on ice. Those Saimaa landscapes are my own landscapes. And Rääkkylä as a home, where I always spend a couple of months a year, is an extremely important place. I’m rustic and I don’t enjoy the city for long. I always have to get home.

*

Esittele itsesi ja soittimesi

Soitan kannelta, joka on Suomen kansallissoitin. Kantele on itämerensuomalainen perinnesoitin. Suomalaisen kanteleen sukulaisia ovat mm kokles, kannel ja kankles Baltiassa ja venäläinen gusli. 

Kanteleella on merkittävä rooli Kalevala-eepoksessa. Väinämöinen rakensi eepoksessa kanteleen hauen leukaluista. Kanteleita on erilaisia pieniä ja suuria, ”sähköisiä” ja ”sähköttämiä”. Viisikielinen kantele on ihmisille yleensä tutuin. Saarijärven kannelta eli ”tikkukannelta” soitetaan tikulla. Konserttikantele on suurin ja siinä on myös koneisto, jolla sävellajia voi vaihtaa helposti. ’'

Miksi kantele on tärkeä sinulle?

Kannel on vakiintunut omaksi instrumentikseni. Soittaminen ja säveltäminen ovat minulle maailman tulkintaa, omien tunteiden ilmaisua ja kommunikointia ulkoisen maailman kanssa. Minua kiehtoo kanteleessa sen monipuolisuus ja tietynlainen rajattomuus. Kanteleella voi tehdä mitään vaan. 

Mitä musiikki merkitsee sinulle? Mikä siinä on parasta?

Musiikki merkitsee minulle paljon. Oma musisointi ja musiikin tekeminen on oma tapani kohdata maailma ristiriitoineen. Aina asioita ei voi selvittää muuten kuin sanattomasta musiikin kautta. Musiikki on tunteiden välittämistä, se on kommunikointia. Sen kautta voi kokea toisten kanssa yhteenkuuluvuuden tunnetta sekä myös erillisyyttä. Musiikin kautta, sitä yhdessä tekemällä, olen tutustunut ihmisiin, joista on tullut tärkeitä ystäviä. Mielestäni musiikin tehtävä on herättää tunteita ja keskustelua. Täyttää se rako mihin sanat eivät yllä.

Mitä Rääkkylä ja Saimaa merkitsevät sinulle?

Olen kasvanut Oravisalon saaressa Rääkkylässä, mikä on osa Pohjoista Saimaata. Vesi on elementtini varmaan juuri sen takia että vesistö on kuulunut elämääni lapsena aina. Kesällä asuttiin järvissä, talvella hiihdettiin jäällä. Nuo Saimaan maisemat omat minun maisemani. Ja Rääkkylä kotipaikkana, jossa vietän aina pari kuukautta vuodessa, on äärettömän tärkeä paikka. Se on kotini. Olen maalainen, enkä viihdy kaupungissa kauaa. Pitää aina päästä kotiin.

Nitra: Tomáš Blažek

Introduce yourself in a few sentences

My name is Tomáš Blažek. I am from Nitra, a city in western Slovakia, and my first encounter with bagpipes was when I was 10 years old at the local bagpipes festival. When I was 11 my parents gave me my first bagpipes. I started playing triple-reed bagpipes and later I moved onto playing quadruple reed bagpipes. Today I play songs from the Nitra region, songs from the collection of Anne Szirmay-Keczer and the Ugrovian Collection from the 18th century, as well as dance songs recorded by Jozef Antalík. In addition I use shawm bagpipes to play songs from the 13th – 16th century.

I am a soloist as well as a member of the music band Musicantica Slovaca, a group interpreting music from the 12th – 18th century. I am also a member of the academic folklore ensemble Ponitran and a master of the prestigious Slovak Bagpipers´ Guild.

Last year I recorded a CD “A bagpiper is walking down the village” which is inspired by the book written by my uncle, an experienced bagpiper, Róbert Žilík. The purpose of the CD is to introduce the old bagpipe songs to the modern listeners and to invite the recipients to wander with the bagpipers through the old times, around the villages and vast yards of the Nitra region. The CD was created in collaboration with local artists and my friends, as well as my uncle.

What is your traditional instrument like and why is it important?

Quadruple reed bagpipes from the Nitra region are my musical instrument. This instrument consists of “chlipák” (mouthpiece), through which you blow into the bag. The melody is created through the ”gajdica” (chanter), protruding from the bag (the head of chanter often depicts the head of a goat). “Huk” (drone) emerges from the bag, creating a bass tone - “burdón.” Reviving the bagpipe tradition is important, since it has always been on the verge of oblivion. This instrument is veiled with many legends and is experiencing a renaissance today. Bagpipes provide opportunities for fusing of music genres and open doors for world music, etc.

The CD “A bagpiper is walking down the village” is available on Spotify

Video

*

Esittele itsesi muutamalla lauseella

Olen Tomáš Blažek ja kotoisin Nitrasta, kaupungista Länsi-Slovakiasta. Tutustuin ensimmäistä kertaa säkkipilleihin 10-vuotiaana vieraillessani paikallisella säkkipillifestivaalilla. Kun olin 11-vuotias, sain vanhemmiltani ensimmäisen säkkipillin. Aloin soittaa kolmikerroksista säkkipilliä ja myöhemmin siirryin neliruokoisten säkkipillien soittamiseen. Tällä hetkellä soitan kappaleita Nitran alueelta, Anne Szirmay-Keczerin kokoelmasta ja Ugrovian kokoelmasta 1700-luvulta sekä Jozef Antalíkin äänittämiä tanssikappaleita. Lisäksi soittaessani 1200-1500-luvulta peräisin olevia kappaleita käytän shawm-säkkejä.

Olen solisti sekä jäsen Musicantica Slovaca -yhtyeessä, joka tulkitsee 1200--1800-luvun musiikkia. Olen myös Ponitranin akateemisen kansanperinnekokoelman jäsen ja arvostetun Slovakian Säkkipillien killan mestari.

Viime vuonna äänitin CD:n "Säkkipillinsoittaja kävelee kylään", joka on saanut inspiraationi setäni, kokeneen säkkipillinsoittajan Róbert Žilíkin kirjoittamasta kirjasta. CD:n tarkoituksena on esitellä vanhoja säkkipillikappaleita nykypäivän kuuntelijoille ja viedä kuulijat soitannan mukana vanhoihin aikoihin, kylien ja valtavien pihojen piiriin Nitran seudulle. CD on luotu yhteistyössä paikallisten taiteilijoiden ja ystävieni sekä setäni kanssa.

Millainen on perinteinen instrumenttisi ja miksi se on tärkeä?

Soitan Nitran alueelta peräisin olevaa neliruokosäkkipilliä. Tämä instrumentti koostuu "chlipákista" (suukappale), jonka läpi puhalletaan pussiin. Melodia luodaan ”gajdican” (chanter) kautta, joka ulkonee pussista (chanterin pää kuvaa usein vuohen päätä). Säkistä ulos tuleva ”Huk” (drone) luo bassoäänen - “burdón”. Säkkipilliperinteen elvyttäminen on tärkeää, koska se on aina ollut vaarassa unohtua. Säkkipilliin liittyy lukuisia legendoja, ja se kokee nykyään renessanssin. Säkkipillit tarjoavat mahdollisuuden yhdistää musiikkilajeja ja avaavat ovia maailmamusiikille jne.

CD-levy "Säkkipoika kävelee kylässä" on saatavana Spotifyssa.

Video.

Tilaa uutiskirje. Saat kaikki uutiset ja tapahtumat kätevästi sähköpostiisi.